دوره آموزش زبان فارسی

Borçlanmayı Önlemek İçin Para Kazanın

روز شنبه 7 فروردین ماه 1400 ، چهارمین دوره مجازی آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایردتزل ای الریارگا. این دوره ، که پنجاه و یکمین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی می باشد ؛ - که خود با تحت پوشش قرار دادن متقاضیان سراسر ایتالیا ، به افزایش چشم گیر شمار شرکت کنجنگان انتمده اسرار. 1 میانی 2 و 1 ؛ و پیشرفته 2 و 1 ؛ مشتمل بر ده جلسه آموزشی به طول یک ساعت و نیم (مجموعا 2 ساعت) برگزار می گردد ؛ 90 yıl önce نوشتن ؛ سخن گفتن ؛ و… به عمل آمده ؛ و برای حائزین نمره قبولی ، گواهینامه شرکت در دوره صادر خواهد شد

hisse